دکتر جمشید مهاجری

آدرس : مشهد – خیابان ابن سینا – ساختمان اطبا

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن : ۸۵۴۹۰۰۰

 

دکتر مهدی عمادیزاده

آدرس : مشهد – خیابان احمدآباد – ابتدای خیابان قائم

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن : ۸۴۱۸۹۷۹

 

دکتر حسین ذکاوت

آدرس  : مشهد – میدان شهدا – خیابان توحید – خیابان توحید ۹

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن :  ۷۲۴۵۶۹۰

دکتر اسداله داوری

آدرس  : مشهد – خیابان ابن سینا – پلاک ۱۹

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن  : ۸۵۴۳۱۴۲

دکتر رضا حبیبیان

آدرس  : مشهد – خیابان دانشگاه – ابتدای خیابان کفایی

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن :۸۴۱۱۰۶۲

دکتر عباس فیض الله

آدرس : مشهد – خیابان تهران – بیمارستان موسی بن جعفر

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۸۵۹۶۰۶۲

دکتر علیرضا عطاری

آدرس  : مشهد – آزادشهر – بین خیابان امامت هفتم و نهم – پلاک ۱۰۷

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن  : ۶۰۷۶۶۵۲

 

دکتر رضا دانشور کاخکی

آدرس  : مشهد – رضاشهر – خیابان خاقانی ۲۸ – پلاک ۴۰ – کدپستی ۹۱۷۷۸

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی اعصاب

تلفن ۱ : ۸۷۸۷۷۲۴

 

دکتر سعید موسوی زاده جزائری

آدرس  : مشهد – خیابان سیمتری طلاب – نبش خیابان مفتح ۳

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن ۱ : ۲۷۶۸۴۷۸

دکتر فروغ امام جمعه

آدرس  : مشهد – بلوار ملک آباد – بلوار خیام – خیابان خیام ۱۳ – پلاک ۱۶۴ – کد پستی ۳۳۳۵۹-۹۱۸۵۷

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن  :  ۷۶۲۶۹۵۴

دکتر عباسعلی یکتا

آدرس: مشهد – کوی دکترا – نبش خیابان پاستور

شاخه فعالیت: متخصص چشم

تلفن: ۸۴۱۰۵۱۰

دکتر ابوالقاسم مشیر فلسفی

آدرس: مشهد – میدان امام رضا – خیابان چمران – روبروی داروخانه

شاخه فعالیت: متخصص چشم

تلفن: ۸۵۴۱۴۶۹

دکتر خداداد مرادیان

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – ساختمان شماره ۷۷ – طبقه فوقانی

شاخه فعالیت: متخصص چشم

تلفن: ۸۴۳۳۵۶۵

دکتر عباس عظیمی

آدرس: مشهد – ابتدای خیابان احمدآباد – ساختمان سهند زرین

شاخه فعالیت: متخصص چشم

تلفن: ۸۴۱۹۱۸۱