شاخه فعالیت: روانشناس

دکتر سید مهدی کشمیری

آدرس: تقاطع خیابان عبدالمطلب ۱۴ و شهید کریمی

شاخه فعالیت: روانشناس

تلفن: ۷۲۳۰۰۵۰