شاخه فعالیت: متخصص داخلى

دکتر محمد وحیدی

آدرس : مشهد – چهارراه دکترا – بالاتراز قنادی طباطبایی

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۸۴۳۵۶۳۵

دکتر حسن سنگچوبی

آدرس : مشهد – میدان دکتر بهشتی – جنب داروخانه دکتر هادی زاده

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۸۴۱۷۰۰۶

 

دکتر مرتضی تجلیلی

آدرس : مشهد – بلوار ۲۲ بهمن

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۳۶۴۱۸۰۳

دکتر علی ابکانی

آدرس  : مشهد – بلوار ۲۲ بهمن

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۳۴۱۰۰۲۶

دکتر مسعود ثقفی

آدرس  : مشهد – بلوار ملک آباد – نبش خیابان مرجان

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی مفاصل و عضلات ( روماتولوژی )

 

دکتر علیرضا نوری

آدرس  : مشهد – خیابان کاشفی شمالی – آزمایشگاه دکتر برات پور

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن : ۲۲۲۱۹۷۷

دکتر ایرج ناظم

آدرس : مشهد – خیابان چمران – خیابان چمران ۷ – پلاک ۱۲۳

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن : ۲۲۵۰۹۱۰

دکتر مهدی عمادیزاده

آدرس : مشهد – خیابان احمدآباد – ابتدای خیابان قائم

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن : ۸۴۱۸۹۷۹

 

دکتر حسین ذکاوت

آدرس  : مشهد – میدان شهدا – خیابان توحید – خیابان توحید ۹

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن :  ۷۲۴۵۶۹۰

دکتر اسداله داوری

آدرس  : مشهد – خیابان ابن سینا – پلاک ۱۹

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن  : ۸۵۴۳۱۴۲

دکتر رضا حبیبیان

آدرس  : مشهد – خیابان دانشگاه – ابتدای خیابان کفایی

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن :۸۴۱۱۰۶۲

دکتر عباس فیض الله

آدرس : مشهد – خیابان تهران – بیمارستان موسی بن جعفر

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۸۵۹۶۰۶۲

دکتر علیرضا عطاری

آدرس  : مشهد – آزادشهر – بین خیابان امامت هفتم و نهم – پلاک ۱۰۷

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن  : ۶۰۷۶۶۵۲

 

دکتر رضا دانشور کاخکی

آدرس  : مشهد – رضاشهر – خیابان خاقانی ۲۸ – پلاک ۴۰ – کدپستی ۹۱۷۷۸

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی اعصاب

تلفن ۱ : ۸۷۸۷۷۲۴