شاخه فعالیت: فوق تخصص گوارش و كبد

دکتر عباس اسمعیل زاده

آدرس: مشهد – میدان بیمارستان امام رضا(ع)- طبقه فوقانی آزمایشگاه دکترافکاری
شاخه فعالیت:  فوق تخصص گوارش و کبد
تلفن: ۸۵۳۹۵۸۵

دکتر عبدلرسول حیات بخش

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – خیابان پرستار – پرستار ۱- ساختمان سینا
شاخه فعالیت: فوق تخصص گوارش و کبد
تلفن: ۸۴۴۰۷۱۴۱

دکتر داوود شریفی دلویی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – ابتدای خیابان پرستار – ساختمان پور سینا
شاخه فعالیت:  فوق تخصص گوارش و کبد
تلفن: ۸۴۲۴۲۹۵

دکتر حسن سعادت نیا

آدرس: مشهد – خیابان احمد آباد – نبش عارف ۵ – ساختمان ۱۷
شاخه فعالیت: فوق تخصص گوارش و کبد
تلفن:  ۳۸۴۲۵۲۲۱