شاخه فعالیت: فوق تخصص کليه و مجارى ادرارى

دکتر محمد جواد مجاهدی

آدرس: مشهد – خیابان کوهسنگی – کوهسنگی ۴ – ساختمان صدرا
شاخه فعالیت: فوق تخصص کلیه و مجارى ادرارى
تلفن: ۸۵۹۹۸۸۷

دکتر فاطمه ناظمیان

آدرس: مشهد – خیابان ابن سینا- ابن سینا ۱۱- ساختمان پزشکان – طبقه آخر
شاخه فعالیت: فوق تخصص کلیه و مجارى ادرارى
تلفن: ۸۴۹۲۰۲۲

دکتر مسیح نقیبی

آدرس: مشهد – خیابان گلستان – شماره ۸۴
شاخه فعالیت: فوق تخصص کلیه و مجارى ادرارى
تلفن: ۸۵۹۴۲۴۱