شاخه فعالیت: فوق تخصص ریه

دکتر پرویز واحدی

آدرس: مشهد – بلوار سجاد- ساختمان پزشکان نگین + بیمارستان آریا
شاخه فعالیت: فوق تخصص ریه
تلفن: ۷۶۷۶۲۱۸